Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Odstoupení Idy Chuchlíkové z pracovní skupiny aktualizace Strategického plánu.

Architekta Ida Chuchlíková, členka výkonné rady PLAC, byla k účasti v pracovní skupině Infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení oslovena Pavlem Žurem. Nabídku přijala po ubezpečení ze strany primátora Petra Beitla, že nebude docházet ke zkreslování informací, které budou výstupem pracovních skupin. Její obava pramenila z varování ing. arch. Petra Klápštěho, který se účastnil zpracování Strategického plánu v roce 2007 a je uveden mezi členy pracovní skupiny, ačkoliv pracovní skupinu, po výtkách, že nejsou zapracovány jeho připomínky, opustil. Ida Chuchlíková na prvním setkání pracovní skupiny žádala, aby byl přehodnocený časový harmonogram tak, aby podklady k jednání pracovních skupin získávala více jak jeden pracovní den před jednáním skupiny (šlo o 60ti stránkové podklady nezbytné k prostudování) a zároveň žádala o doplnění podkladů, které pro rozhodování považovala z odborného pohledu za nezbytné. Nebylo ji vyhověno. I přesto svůj volný čas věnovala studii podkladů a následným komentářům, které však nebyly do podkladů v průběhu jejího působení v pracovní skupině zapracovány. Nebylo vyhověno ani její žádosti o poskytnutí stanoviska Poradního sboru architektů. Ve chvíli, kdy dostala odpověď, že se nepředpokládá, že se Poradní sbor bude klíčovým tématem urbanismu a veřejného prostoru zabývat, dospěla k závěru, že její členství ve skupině postrádá smysl a rozhodla se z pracovní skupiny odstoupit. Magistrát města Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51 Jablonec nad Nisou na vědomí: Petru Vobořilovi – garantu pracovní skupiny Infrastrukturu, životní prostřední, urbanismus a bydlení, Tomáši Benešovi – vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje, zastupitelům. ——————————————————————————————————————————————————————————————–

Věc: Odstoupení z pracovní skupiny Infrastruktura, životní prostřední, urbanismus a bydlení. Vážený pane Vobořile, pane Beneši, vzhledem k mým opětovným výhradám vůči průběhu zpracování Strategického plánu:

  • Nedostatečnému času na prostudování podkladů, které předkládá zpracovatel SP pro jednání pracovních skupin (1 pracovní den před jednáním).
  • Nezajištění podkladů, které považuji z odborného pohledu za nezbytné mít pro komentování aktualizace strategického plánu, s dostatečným předstihem (doposud zpracované studie, které ovlivňují prostor města).
  • Nerevidování časového harmonogramu SP, který by umožnil zajistit nezbytné podklady před další schůzkou pracovní skupiny, o což jsem zprostředkovaně žádala koordinační skupinu.
  • Nezaručení poskytnutí stanoviska Poradního sboru Architektů k problematice urbanismu a bydlení.
  • Zavádějící a matoucí informace v analytických podkladech, které navádějí členy pracovních skupin k upřednostňování konkrétních řešení.
  • Netransparentní složení pracovní skupiny, kdy je na jednání přítomen člen, který zasahuje do jednání pracovní skupiny a není uveden mezi jejími členy.
  • Nedostatečné informování veřejnosti o konkrétních termínech i průběhu jednání pracovních skupin, koordinační skupiny atd. Přestože primátor Petr Beitl veřejně informoval o otevřenosti těchto jednání veřejnosti.
  • Nezpřístupnění zvukového záznamu z jednání pracovních skupin.

Jsem nucena odstoupit z pracovní skupiny Infrastruktura, životní prostředí, urbanismus a bydlení. Stávající podmínky mi neumožňují se kompetentně a se zodpovědností vůči svému oboru vyjadřovat k aktualizaci SP. Za stávající situace se domnívám se, že Strategický plán vzniká primárně z důvodu lepšího hodnocení při získávání evropských dotací, nikoliv z důvodu vytvoření kvalitního dokumentu, který by upřednostňoval koncepční a strategický přístup v řízení města. Žádám tímto zpracovatele a garanta mé skupiny, aby mé jméno nadále nefigurovalo mezi členy pracovní skupiny a nebylo zneužíváno ve smyslu participace na přípravě tohoto dokumentu.

Ida Chuchlíková
V Jablonci nad Nisou dne 19. 5. 2014

Podobné příspěvky