Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Aktivity PLACu

Od prosince 2019 spolek PLAC systematicky sleduje žádosti o kácení ve správním obvodu obce Jablonec nad Nisou, abychom měli představu o stavu zeleně v intravilánu. Klademe důraz na to, aby byla respektována doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny a v případě kácení se náhradní výsadba blížila kompenzaci ekologické újmy v daném místě. Díky aktivitě spolku došlo ke zveřejňování žádosti na úřední desce a může se s nimi seznámit i širší veřejnost. Pro snazší mapování jsme vytvořili aplikaci, která informace o kácení zobrazuje přehledně v mapě. V průběhu času analyzujeme dostupná data a předkládáme je jako podklad k rozhodování o dalším chování v území.

Našim cílem je osvěta. Rádi bychom, aby byla širší veřejnost obeznámena se svým právem se v zákonem daných lhůtách aktivně zapojovat do tvorby a kultivace veřejného prostoru města. Veřejnosti zpřístupňujeme informace o zahájených správních řízeních ve věci kácení v intravilánu Jablonce nad Nisou, tak aby se občané o plánovaném kácení, např. v okolí jejich bydliště, dozvěděli včas a mohli toto svoje právo reálně uplatnit – informovat se o důvodech kácení, o stavu daného stromu. Společně s dalšími dobrovolníky podklady zveřejněné na úřední desce zpracováváme a v případě, že se jedná o kácení hodnotného stromu z pohledu významu pro veřejný prostor, se hlásíme do správních řízení.

Snažíme se zajistit odborná stanoviska ke zdravotnímu stavu stromů, a když je k tomu důvod, vysvětlit, že kácení vzrostlých stromů není jedinou možnou cestou. Mnohdy mu lze předejít ve vzájemném konsenzu vlastníků pozemku. Často pomáhá zdravotní řez, lepší dlouhodobá péče, díky níž lze účinně předcházet případným problémům, které ohrožují vitalitu stromu a tím i veřejný prostor v jeho okolí.

Podařilo se nám zajistit, aby městem zpracované dendrologické posudky byly ve stručné podobě zaznamenány v aplikaci www.stromypodkontrolou.cz a měla k nim přístup veřejnost.

Systematický přístup ve správě zeleně
V oblasti dlouhodobé péče o zeleň i stromy obecně usilujeme o kvalitní zpracování podkladů pro rozhodování o území v rámci územně plánovacích dokumentací (územního plánu, studií, regulačních plánů). Zároveň průběžně tvoříme seznam lokalit a prvků, u nichž usilujeme o zařazení do kategorie významných krajinných prvků (VKP), které mají legislativně zajištěnou vyšší právní ochranou.

Máte chuť pomoci?
Chcete-li se aktivně zapojit a pomoci nám ve svém volném čase sledovat a chránit zeleň ve městě, můžete tak učinit prostřednictvím FB skupiny “Jablonecké stromy”, kde sdílíme informace o aktuální činnosti (hlášení se do správních řízení, účast na místních šetřeních atd).

Podobné příspěvky