Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Zachraňme stromy v ulicích / Save the Trees in the Streets

O projektu / About the project

Projekt, realizovaný od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023 s podporou tzv. akčního grantu z Fondů EHP a Norska, byl zaměřen na posílení a další rozvoj dosavadních aktivit spolku PLAC na ochranu stromů v Jablonci nad Nisou – účast ve správních řízeních o kácení, právní konzultace, spolupráci s arboristy a s úřadem, šíření osvěty mezi žadateli o kácení a u veřejnosti, aktivizaci dalších občanů i uspořádání osvětově-kulturní Slavnosti stromů.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project, implemented from 1 September 2022 to 31 January 2023 with the support of an Action grant from the EEA and Norway Grants, focused on strengthening and further developing the existing activities of the PLAC association for the protection of trees in Jablonec nad Nisou – participation in administrative procedures for felling, legal consultations, cooperation with arborists and the authority, spreading awareness among applicants for felling and among the public, activating other citizens and organizing an educational and cultural Festival of Trees.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Uspořádali jsme 1. ročník Slavnosti stromů v Jablonci

První Slavnost stromů v Jablonci, uspořádaná 8. 10. 2022, navázala na tradici sahající až do 1. republiky, kterou založily okrašlovací spolky.

Cílem bylo seznámit účastníky poutavou formou s přínosy stromů pro člověka a kvalitu jeho života ve městě a s problematikou jejich ochrany a péče v době pokračující klimatické změny. Zároveň je seznámit s příběhy stromů a historií místa a zprostředkovat zajímavý umělecký zážitek spojený právě se stromy, které Jablonečané znají a mají k nim vztah.

Za poutavý odborný komentář naší procházky vděčíme krajinářské architektce Jana Pyšková a zahradnímu designerovi Ondřej Fous. Úryvky z připravované knihy Gablonz/Jablonec od Štěpán Kučera čtené Ditou Procházkovou nás provedly historií Mšena. Básně Miroslava Stuchlého vzdaly hold stromům. Světla posbíraná ve stromových korunách zářila na cestu až k závěrečné světelné stínohře. Za divadelní doprovod děkujeme Anně Strnadové a Filipovi Novákovi ze spolku Nazdar. Koncept vznikl díky Idě Chuchlíkové a spolupráci spolku PLAC se spolkem Nazdar.

Za foto vděčíme Ondřeji Vraštilovi, více ve fotogalerii.

Zapojili jsme se do 24 správních řízení

Ve správních řízeních usilujeme o zachování daného stromu, pokud to je možné – požadujeme odborné posouzení a zkoušky, zdravotní řez, a při nutnosti kácení náhradní výsadbu v rozsahu blížícím se kompenzaci vzniklé ekologické újmy dle metodiky vypracované Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Za dobu realizace projektu jsme se přímo zapojili do 24 správních řízení o kácení 102 ks stromů/zeleně. V řadě případů bohužel nebylo možné stromy zachránit (ohrožení statiky, napadení houbou, kolize se stavbou komunikace…povoleno kácení 78 ks); Při nutnosti kácení jsme vždy apelovali na co nejvyšší kompenzaci vzniklé ekologické újmy – úřadem uložena náhradní výsadba v počtu 87 ks.

„I suchý strom oživuje krajinu“ – docílili jsme zachování horizontálního torza buku v ulici Na Roli

U mohutného, cca 150-200 let starého, buku lesního rostoucího na městském pozemku ve stromořadí za hřbitovní zdí v ulici Na Roli, bylo kácení nevyhnutelné. Důvodem byl velmi špatný stav vlivem napadení dřevokaznou houbou, s vysokým rizikem rozlomení koruny. V rámci řízení se nám podařilo docílit navýšení náhradní výsadby na počet 3 ks stromů, s ohledem na vzniklou ekologickou újmu i požadavek doplnit historické stromořadí.

Na náš podnět došlo alespoň k zachování horizontálního torza stromu na místě, aby mohl sloužit nejen svým biologickým potenciálem pro další navázané organismy, ale i jako památka na významnou alej pro občany města. Podnět jsme podali na na Komisi pro životní prostředí, která je iniciativním a poradním orgánem města. Podpůrné usnesení Komise následně schválila Rada města, včetně umístění informační cedule s námi připraveným textem o životním cyklu stromů a významu mrtvého stromu v přírodě.

Zasadili jsme se o prohlášení javorové aleje u přehrady za významný krajinný prvek

Úspěšně jsme se zasadili o prohlášení význačné aleje u městské přehrady za významný krajinný prvek (VKP). Věříme, že nabytí statusu VKP zvýší apel na hledání řešení pro vytvoření lepších stanovištních podmínek stromů této aleje, které bude vyžadovat komplexní řešení celého jednoho břehu přehrady.

Hledáme posily

Chcete nám pomoci stromy ve městě chránit?

Hledáme lidi, kteří chtějí věnovat svůj čas ochraně stromů ve svém okolí a zároveň mohou tento čas přizpůsobit místním šetřením (cca 4x/měsíc). Před lety se k nám připojila Markéta Koubková, která je pro Stromy v Jablonci nyní garantkou. Pokud vás to zajímá, budeme rádi, když se nám ozvete: kontakt.

Podobné příspěvky