Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Shrnutí průběhu kauzy

Shrnutí průběhu kauzy

Z historie
Budovu si jako své sídlo v roce 1909 zřídili členové recesistického spolku Preciosa Iserina, jablonecké odnože spolku Schlaraffia. V období 2. světové války byla činnost spolku zakázána a objekt využívaly německé vojenské orgány. Po válce již schlaraffové činnost neobnovili a v budově sídlila organizace mládeže ČSM. V té době došlo k likvidaci interiérů. Později převzal budovu podnik LIAZ, který ji využíval až do privatizace v polovině 90. let 20. století, kdy budova přešla do soukromého vlastnictví. Majitelé se od 90. let poměrně často střídali.

V březnu 2008 jednala Komise města pro realizaci městské památkové zóny s vlastníky objektu Schlaraffie o jeho budoucnosti. Tenkrát se dohodli, že Schlaraffie bude začleněna do plánované novostavby výrobního a administrativního areálu společnosti na sousedním pozemku, který vlastní stejný majitel. Tato informace proběhla tiskem. Následně zastupitelstvo schválilo 46. změnu územního plánu, aby se záměr mohl uskutečnit a město nechalo na své náklady zpracovat architektonickou studii, která se stala základem projektu. V průběhu stavebních prací požádal investor a majitel obou pozemků o demolici části Schlaraffie, kovárny, s čímž památkáři souhlasili, protože objekt byl ve špatném stavu a památkově nebyl významný.

V říjnu 2011 podal Mgr. Miloš Krčmář na Ministerstvu kultury ČR návrh na prohlášení objektu Schlaraffie za kulturní památku. Mgr. Krčmář je mj. členem Komise městské památkové péče Rady města Jablonec nad Nisou, která žádost podpořila a doporučila Radě města vydat kladné stanovisko.

V únoru 2012 vydal magistrát města kladné stanovisko k prohlášení objektu za kulturní památku.

V říjnu 2013 se na základě dotazů ze strany magistrátu na výsledek šetření uskutečnila prohlídka objektu (po dvou letech od podání žádosti). Následně došlo k vydání rozhodnutí, ve kterém Ministerstvo kultury ČR neprohlašuje budovu Schlaraffie za kulturní památku. Ve zdůvodnění stojí, že objekt je architektonicky nepříliš hodnotnou stavbou, jejíž památkové a kulturní hodnoty tkví v propojení se spolkem Schlaraffia. Vzhledem ke stavebnětechnickému stavu budovy by případná obnova znamenala prakticky stavbu kopie objektu a další pokračování řízení o prohlášení domu za kulturní památku by bylo bezpředmětné.

V současné době je v důsledku tohoto stanoviska stav takový, že pokud by vlastník objektu požádal o jeho demolici, stavební úřad nemá důvod nevyhovět.

29. 1. 2014 – Po jednání primátora města s panem Radkem Malinou v pondělí 28. ledna konstatujeme, že se nepodařilo najít společnou řeč na podílu města na opravě nebo odkupu objektu Schlaraffie včetně pozemku.

I na tomto jednání zazněla ze strany pana Maliny nabídka odkupu objektu a jeho přemístění na jiné místo. Pokud by město mělo zvažovat tuto možnost, je nutné konstatovat, že na území města Jablonec nad Nisou je 170 nemovitých kulturních památek evidovaných na Ministerstvu kultury ČR.

Město vnímá zvýšený zájem veřejnosti, ale je třeba tuto problematiku vnímat v širším kontextu a zvážit možnosti města přistupovat k opravám všech památek na území města vhodným způsobem na základě odborných posudků a vyjádření. „Nelze dělat účet bez hostinského a nelze se skládat na opravu objektu, o nějž jeho majitel nemá zájem,“ uzavírá primátor Beitl.

Pro doplnění dezinformací, které se týkají okolností, za kterých nebyl zámeček Schlaraffie zapsán mezi kulturní památky.

Ministerstvo mělo ke svému rozhodnutí k dispozici následující stanoviska:

1. Stanovisko Národního památkového ústavu (to ve svém stanovisku ze dne 11. 1. 2012 se zařazením zámečku mezi kulturní památky souhlasí).

2. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, úseku státní památkové péče (to ve svém stanovisku ze dne 30. 1. 2012 se zařazením zámečku mezi kulturní památky souhlasí).

3. Stanovisko Magistrátu města Jablonce nad Nisou, úseku státní památkové péče (to ve svém dopise ze dne 6. 2. 2012 se zařazením zámečku mezi kulturní památky souhlasí a upozorňuje na nebezpečí chátrání objektu).

4. Stanovisko Komise Ministerstva kultury upozorňuje, že důsledky dlouhodobé neúdržby, díky kterým zaniklo vybavení i členění, nepředstavují důvod pro nezařazení stavby mezi nemovité kulturní památky a naopak upozorňuje na význam objektu, který koncentruje část dobového společenského života v Jablonci, spojeného se spolkem Schlaraffie.

Od této chvíle přichází na řadu právník majitelky objektů, který napadá vesměs všechna odborná stanoviska.

Ministerstvo si znovu vyžádá vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje a Magistrátu města Jablonec nad Nisou i Národního památkového ústavu v Liberci. Všechny zmíněné úřady námitky právního zástupce majitelky objektu vyvrací.

24. 9. 2013 Magistrát Jablonce nad Nisou znovu upozorňuje ministerstvo na další poškození objektu a dohaduje schůzku na 1. 10. 2013 (tedy dva roky po obdržení podnětu na ministerstvo). Statický stav je místy v havarijním stavu.

Když to shrneme, ministerstvo kultury obdrželo podnět k prohlášení 10. 10. 2011, stanovisko vydalo 3. 12. 2013, tedy více než dva roky po obdržení podnětu.

Dle Správního řádu § 71 je správní orgán povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu (základní lhůta je 30 dnů, neprotahuje-li se o vydání odborných stanovisek).

Dle informací autora statického posudku, který si nechal před dvěma lety vypracovat jablonecký stavební úřad, nebyl objekt v havarijním stavu a sám od sebe by vydržel ještě dlouho.

Jako stěžejní se jeví změna stavu v průběhu více než dvouletého jednání na ministerstvu, které bylo zapříčiněno v první řadě právním napadáním odborných posudků ze strany právníků majitelky objektu, kterým nebylo dáno za pravdu.

Všechna odborná stanoviska posudku jsou pro zapsání objektu mezi památky. Na základě několika dopisů od právníka, jehož námitky jsou znovu vyvráceny, nakonec ministerstvo nehledí na odborná stanoviska a přes dvouleté vyčkávání s odůvodněním, které neodpovídá stanoviskům, a vzhledem ke špatnému technickému stavu, Schlaraffii za kulturní památku neprohlašuje.

Podobné příspěvky