Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Tvorba nového Strategického plánu Jablonce n. Nisou 2021

Původní záměr předchozího politického vedení (ANO+SPJ+Piráti), ve kterém měl Strategický plán na starost odvolaný radní Petr Klápště (Společně pro Jablonec) směřoval k tvorbě Strategického plánu „in house“. Tedy lidmi, kteří byli na úřad za tímto účelem přijati výběrovým řízením a kteří měli mít tvorbu Strategického plánu v rámci své pracovní činnosti na starost. Tato strategie měla zajistit kontinuitu i odezvu při naplňování akčního plánu a v druhé řadě provázanost z praxí úřadu. Nové vedení města (ANO+ODS+SLK) vyrazilo jinou cestou. Přijaté lidi propustilo a výběrovým řízením na nejnižší cenu získalo externího zpracovatele Strategického plánu, detaily viz registr smluv .
V rámci činnosti PLACu jde o důležité překryvy tematických okruhů, kterým se již řadu let věnujeme, dotýkající se veřejného prostoru, potažmo životního prostředí.

Jde zejména o oblast veřejného prostoru, potažmo životního prostředí – součástí pracovní skupiny pro oblast „Udržitelný rozvoj a životní prostředí“ je Ida Chuchlíková, nominovaná komisí životního prostředí. Dále o oblast kultury – zde je v pracovní skupině „Veřejná vybavenost a služby“ (školství, kultura, sport, cestovní ruch, sociální oblast a zdravotnictví) za spolek PLAC dosazena Dita Procházková a další členka spolku Martina Picko Baumannová, která se – jako ředitelka SUPŠ a VOŠ – věnuje zejména tématu vzdělávání.

Nyní (květen 2021) se dokončuje analytická část SP, soupis podnětů našich členů k této části je přikládáme pro OBLAST KULTURY:SWOT_podnety_PLAC_kultura
a pro OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ROZVOJE: SWOT analýza_žp a rozvoj
.

Zatím je Plán ve stadiu zrodu a my průběh šířeji zatím komentovat nebudeme, detailnější souhrn si necháme na závěr celého procesu.

Podobné příspěvky