Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

2015 prosinec: Věcně shodné připomínky na programu jednání Výboru

stručné shrnutí jednání o věcně shodných připomínkách ze dne 7. 12. 2015 

Po té, co sdružení PLAC připravilo (ve spolupráci s architektem Petrem Klápštěm a doktorkou Michaelou Pixovou) 6 věcně shodných připomínek k územnímu plánu, byli osloveni veřejní zástupci a posbíráno dostatečné množství podpisů k tomu, aby se město námitkami zabývalo, se odehrálo následující:

Věcně shodné připomínky byly zařazeny na program jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města Jablonce nad Nisou. Zápis z jednání výboru (neúplný) ke stažení tady, který je poradním orgánem Zastupitelstva. Na program jednání byly připomínky zařazeny i přesto, že Ida Chuchlíková (členka Výboru) požádala (vzhledem k tomu, že na stejném jednání mělo být členům představeno témata regulačních plánu a pro dostatečné představení všech připomínek nebylo dostatek času):

–  aby se pro představení věcně shodných připomínek (námitek) našel vhodnější termín
–  došlo s předstihem k oslovení veřejných zástupců, kteří by na jednání neměli chybět.

Ke změně termínu nedošlo a zástupci veřejnosti k účasti na výboru nebyli oficiálně pozváni. Jednání dopadlo fiaskem. Zpracovatel územního plánu (arch. Hron z ateliéru SAUL)  předčítal své odborné komentáře k námitkám, které členové výboru neměli k dispozici s předstihem. I přesto se na výboru nejprve navrhlo usnesení, které mělo dojít k tomu, že jednání o námitkách proběhlo (bez toho, aby Výbor cokoliv Zastupitelstvu doporučil).  Naštěstí nebylo přijato.

Výbor nakonec (naštěstí) dospěl k závěru, že je nezbytné, aby došlo k dalšímu jednání, kterému budou přítomni:
–  Ing. arch. Klápště, MgA. Chuchlíková, Ing. Landovský, Mgr. Opatrný (jednotliví zástupci veřejnosti, kteří uplatnili věcně shodné připomínky)
–  JUDr. Ing. Pleticha (určený zastupitel)
–  Ing. Smrčková (za pořizovatele územního plánu)
–  Ing. arch. Hron, Ing. Musil (za zpracovatele územního plánu)
–  Ing. Zahradník (předseda Výboru pro ÚP a SRM)

Jednání mělo zajistit dostatečné představení jednotlivých věcně shodných připomínek a připravit shrnující podklad pro členy Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města.

(Ida Chuchlíková, vzhledem ke zkušenostem z jednání se zpracovatelem Územního plánu arch. Hronem, požádala, aby jednání byl přítomný i zástupce kraje, který v rozporných momentech, kdy proti sobě budou stát odlišné názory architektů, zajistí správnost informace dle Stavebního zákonu a související legislativy k územnímu plánování . Její žádosti však vyhověno nebylo).

 

 

Podobné příspěvky