Platform for Landscape, Architecture and Culture Spolek z Jablonce nad Nisou
věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny
Platform for Landscape, Architecture and Culture Občanské sdružení z Jablonce nad Nisou věnující se kultivaci veřejného prostoru města a krajiny

Stanovy

Čl. 1

Název a sídlo

 Název spolku:  PLAC, z.s.

(dále jen „Spolek“)

Sídlo: Jablonec nad Nisou

Čl. 2

Statut Spolku

1. Spolek je právnickou osobou, která byla založena dne 17. 10. 2013 jako občanské sdružení v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., v platném znění. Dne 1. 1. 2014 se organizace transformovala na spolek, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří se sdružili za účelem naplňování společných cílů.

Čl. 3

Cíle činnosti Spolku

Základními cíli Spolku jsou kultivace veřejného prostoru města a krajiny, ochrana přírody a krajiny a prosazování a ochrana veřejného zájmu.

Za tímto účelem se Spolek zabývá:

a) pořádáním přednášek, diskuzí, výstav, workshopů, seminářů, happeningů a podobných aktivit;

b) publikací textů o architektuře a souvisejících tématech;

c) propagací kvalitní architektury a koncepčního přístupu k formování veřejného prostoru;

d) podporou aktivit jiných subjektů, které se ztotožňují s cíli Spolku a spoluprací s veřejnými institucemi a nestátními organizacemi zabývajícími se veřejným prostorem města a krajiny. 

Čl. 4

Členství ve Spolku

1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší osmnácti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku.

2. Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky Výkonnou radou Spolku. O přijetí rozhoduje Výkonná rada na svém nejbližším jednání.

3. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonné radě Spolku,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zrušením,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí Členské schůze,

e) zrušením Spolku.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen Spolku má právo:

a) účastnit se jednání Členské schůze;

b) obracet se na orgány Spolku s podněty, připomínkami a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;

c) volit orgány Spolku a být volen do těchto orgánů;

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku;

b) dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku;

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku;

d) hájit zájmy Spolku a aktivně se podílet na plnění cílů Spolku;

e) podílet se na praktické činnosti Spolku.

 Čl. 6

Podíl člena na činnosti Spolku

1. Člen Spolku má povinnost se na činnosti Spolku podílet:

a) placením členského příspěvku, popř. též

b) poskytováním vlastní práce ve prospěch Spolku v souladu s osobním a profesním zaměřením člena a potřebami Spolku;

2. Výši členských příspěvků schvaluje Členská schůze na návrh Výkonné rady.

Čl. 7

Seznam členů

 1. Za účelem evidence svých členů Spolek vede jejich seznam v elektronické podobě; tento seznam je zčásti veřejný (jméno a příjmení člena). U členů Výkonné rady, tajemnice / tajemníka a koordinátorů projektů a popř. i dalších členů, dle jejich vlastního uvážení, jsou uváděny i kontaktní údaje. Ostatní osobní údaje členů nejsou veřejně přístupné.

2. Zápisy a výmazy v seznamu členů týkající se členství osob ve spolku činí tajemnice / tajemník Spolku. Zápisy a výmazy týkající se vzniku a zániku členství se provádějí bez zbytečného odkladu. 

Čl. 8

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

a) Členská schůze

b) Výkonná rada

Čl. 9

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.

3. Členskou schůzi svolává Výkonná rada Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonná rada svolá Členskou schůzi vhodným způsobem ve lhůtě nejméně třiceti dnů před jejím konáním. Výkonná rada svolá Členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku.

4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku;

b) schvaluje úkoly Spolku, výroční zprávu Spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření;

c) volí členy Výkonné rady Spolku;

d) rozhoduje o zrušení členství;

e) rozhoduje o zrušení Spolku.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů Spolku.

Čl. 10

Výkonná rada

1. Výkonná rada je statutárním orgánem Spolku, který se za svou činnost zodpovídá Členské schůzi. Výkonná rada řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Členské schůze.

2. Členství ve Výkonné radě vzniká volbou na Členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.

3. Výkonná rada má tři členy.

4. Funkční období člena Výkonné rady jsou tři roky.

5. Výkonnou radu svolává člen Výkonné rady, nejméně jednou ročně.

6. Výkonná rada zejména:

a) řídí činnost Spolku a vytváří programové koncepce pro činnost Spolku, formuluje jeho dlouhodobé cíle, vize a strategie k jejich dosažení;

b) svolává Členskou schůzi;

c) samostatně zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze;

d) rozhoduje o přijetí za člena Spolku.

7. Členové Výkonné rady zastupují Spolek navenek a jednají jeho jménem každý samostatně.

8. Výkonná rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu dvanácti měsíců nesejde usnášeníschopná Členská schůze, přebírá její pravomoci Výkonná rada.

11. Výkonná rada přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku.

12. K zajištění chodu Spolku zřizuje Výkonná rada kancelář Spolku v čele s tajemnicí / tajemníkem. 

Čl. 11

Tajemnice / tajemník Spolku

 1. Tajemnice / tajemník naplňuje rozhodnutí Výkonné rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem (na základě zplnomocnění Výkonnou radou), a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. Rozsah pravomocí tajemnice / tajemníka stanoví Výkonná rada, jíž se ze své funkce zodpovídá.

2. Tajemnice / tajemník je odpovědná/ý za plnění rozhodnutí Výkonné rady, vedení administrativy a účetnictví, koordinaci činností a plynulý chod Spolku.

3. Tajemnici / tajemníka jmenuje a odvolává Výkonná rada Spolku. 

Čl. 12

Zásady hospodaření

1. Zdroji příjmů Spolku jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

c) dotace a granty;

d) příjmy z vlastní činnosti v souladu s cíli Spolku;

e) případný zisk je využit pro činnost uvedenou v čl. 3 Stanov.

2. Za hospodaření Spolku odpovídá Výkonná rada Spolku, která každoročně předkládá Členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

4. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku, a jsou řádně podloženy účetními doklady.

Čl. 13

Zrušení Spolku

1. Spolek se zrušuje:

a) rozhodnutím Členské schůze;

b) rozhodnutím Soudu.

2. Zrušuje-li se Spolek rozhodnutím Členské schůze, jmenuje současně Členská schůze z členů Výkonné rady likvidátora, případně rozhodne, že působnost likvidátora vykonávají všichni členové Výkonné rady.

3. Likvidátor / likvidátoři určí, jakým způsobem bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí Členské schůze vydat organizační a jednací řád Spolku.

2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

3. Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne (18. 12. 2015). Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec.

 

V Jablonci nad Nisou, dne 18. 12. 2015